Стратешка процјена утицаја на животну средину врши се за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или кориштења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и биљног и животињског свијета, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процјена утицаја на животну средину. Процедура спровођења стратешке процјене регулисана је Законом о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске, број 71/12).

pic1

Критеријуми на основу којих се одлучује о спровођењу стратешке процјене за планове и програме дефинисани су Правилником о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке процјене утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Српске, број 28/13).

Стратешке процјене које се израђују за планове и програме на различитим нивоима морају бити међусобно усклађене и усклађене са процјенама утицаја пројеката на животну средину, као и плановима и програмима заштите животне средине.

Основу стратешке процјене чини план или програм којим се утврђује оквир за развој одређеног сектора, односно његове карактеристике, циљеви и просторни обухват.

Стратешка процјена спроводи се у сљедећим фазама:

а) фаза припремних радњи која обухвата:

1) одлучивање о изради стратешке процјене,

2) избор носиоца израде извјештаја о стратешкој процјени и

3) учешће заинтересованих органа и организација,

б) фаза припреме извештаја о стратешкој процјени,

в) фаза консултација која обухвата:

1) учешће заинтересованих органа и организација,

2) учешће јавности,

3) консултације са заинтересованим органима, организацијима и јавности другог ентитета, односно Брчко Дистрикта, или друге земље, уколико извршење плана и програма може имати утицај на животну средину другог ентитета, Брчко Дистрикта или друге земље,

4) извјештај о резултатима учешћа заинтересованих органа и организација и јавности и

г) фаза оцјене извјештаја о стратешкој процјени која подразумијева издавање мишљења Министарства о извјештају о стратешкој процјени, које узима у обзир резултате консултација са органима и организацијама, те са јавности и посебно консултације вођене са преставницима другог ентитета, Брчко Дистрикта или друге државе.

Правилником о садржају извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Српске, број 28/13) је регулисан садржај извјештаја о стратешкој процјени.

Носилац израде извјештаја о стратешкој процјени је Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, који је овлашћен од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију за обављање дјелатности из области заштите животне средине.