У складу са Законом о заштити од пожара, министар унутрашњих послова, у сарадњи са министром индустрије, енергетике и рударства је донио Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске“, број 39/13.

oprema-za-gasenje-pozara2

Овим правилником прописују се технички нормативи за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара, којима се утврђују захтјеви за изворе, капацитет, проток и притисак воде у хидрантској мрежи.

Спољна хидрантска мрежа

За спољну хидрантску мрежу израђује се прстенасти систем цјевовода, изузетно допушта се израда слијепог цјевовода за објекте намијењене становању и друге објекте чије пожарно оптерећење не прелази 1000 МЈ/m2, с тим да дужина слијепог цјевовода износи највише 180 m.

Растојање између спољних хидраната одређује се зависно од намјене, величине и сличних карактеристика објекта, с тим да се пожар на сваком објекту може гасити са најмање два спољна хидранта, а дозвољено растојање између два хидранта износи највише 80 m.

hov_podzemni

Потребан притисак у спољној хидрантској мрежи одређује се прорачуном у зависности од висине објекта и других услова, али не смије бити нижи од 2,5 бара.

У спољној хидрантској мрежи за гашење пожара статички притисак не смије бити већи 12 бара. 

У непосредној близини хидранта предвиђеног за непосредно гашење пожара поставља се ормар за смјештај цријева, млазнице, кључа и друге потребне опреме.

Унутрашња хидрантска мрежа

Унутрашња хидрантска мрежа у стамбеним  и јавним објектима и производним погонима може бити засебна или заједничка са мрежом воде за пиће.

За унутрашњу хидрантску мрежу употребљавају се поцинчане металне цијеви најмањег унутрашњег пречника 52 mm, односно хидрантски прикључак најмањег унутрашњег пречника 52 mm, тип „C“.

Унутрашња хидрантска мрежа не мора се поставити у:

  • стамбеним зградама до четири надземне етаже
  • објектима намијењеним за праонице
  • складишним просторијама са зидовима ватроотпорности према пожару најмање два часа, у којима се ускладиштава негорива роба у негоривој амбалажи
  • продавница и просторијама намјењеним за административне послове, површине 150 m2 и
  • производним објектима IV и V степена ватроотпорности према пожару, с категоријом технолошког процеса K4 и K5 и запремине до 1000 m3.

Хидрантска мрежа, са свим уређајима и арматуром, контролише се најмање једном  годишње.

Институт је, у складу са овлашћењима надлежних министарстава овлашћен за испитивање исправности и функционалности хидрантске мреже.