Влада Републике Српске донијела је 05. априла 2012. године, на 60. сједници у Бањој Луци, Уредбу о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља или борави, односно ради већи број лица.
Разлози за доношење ове уредбе садржани су у потреби да се ближе дефинишу технички нормативи заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља или борави, односно ради већи број лица, као што су болнице, хотели, пансиони, угоститељски објекти, спортске и друге дворане, робне куће, тржни центри, школе, аеродроми, индустријски објекти и други слични објекти, а у циљу повећања безбједности грађана.

Улога Института заштите, екологије и информатике, као јавног института у области заштите од пожара је давање стручне оцјене о примјени прописа и стандарда и других норматива заштите од пожара у техничкој документацији и израду планова заштите од пожара и оперативно тактичких планова за физичка и правна лица, као и израду општинских планова заштите од пожара и елабората заштите од пожара као прилога пројектној документацији за грађење објеката, израда елабората о зонама опасности код експлозивно угрожених објеката, преглед апарата за гашење пожара и израду атестне документације за опрему и средства која се користе у сегменту заштите од пожара, преглед хидрантске мреже и уређаја и система за дојаву пожара, стационарних система за гашење пожара и др.
У складу са Законом о заштити од пожара, Уредбом о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља или борави, односно ради већи број лица и другим законима, правилницима и стандардима Институт обавља сљедеће послове у области заштите од пожара:
– Израда елабората и планова заштите од пожара и експлозија (ЗОП-а)

Израда општинских планова ЗОП-а

Израда Прилога заштите од пожара и експлозија

Заштита од пожара предузећа са планом ЗОП-а

Оперативно-тактички план гашења пожара и спашавања лица и имовине

Израда елабората зона опасности простора угрожених експлозивним смјешама гасова и пара, односно одређивање зона опасности на мјестима која су угрожена од настанка експлозивних смјеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивнх прашина, електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама), система за одвођење дима и топлоте и др.

Преглед хидрантске мреже, уређаја и система за дојаву пожара, система за детекцију експлозивних гасова и пара, стационарних система за гашење пожара, преглед и испитивање противпаничне расвјете и противпожарних клапни.

Правилник ЗОП-а

Стручна мишљења из области

Пројектовање система за детекцију опасних и експлозивних пара и гасова

Инжењеринг

Израда зона опасности ЗОП-а

Атест – увјерење о контроли и усаглашености опреме и средстава за гашење пожара