Народна скупштина Републике Српске је на Двадесет осмој сједници, одржаној 27. јуна 2013. године усвојила Закон о енергетској ефикасности, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске“, број 59/13.

Овим законом уређује се енергетска ефикасност у финалној потрошњи, доношење планова за унапређивање енергетске ефикасности и њихово спровођење, организација послова на унапређивању енергетске ефикасности, мјере за побољшање енергетске ефикасности и начини финансирања енергетске ефикасности.

Овај закон односи се на енергетску ефикасност у финалној потрошњи енергије и приликом пружања услуга дистрибуције и снабдијевања енергијом, као и на енергетске карактеристике производа који користе енергију.

Енергетска ефикасност у сектору грађења објеката уређује се у складу са прописима за грађење објеката.

Циљ овог закона је да се примјеном политике и мјера за побољшање енергетске ефикасности у финалној потрошњи оствари одрживи енергетски развој кроз:

а) смањење негативних утицаја на животну средину,

б) повећање сигурности снабдијевања енергијом,

в) задовољење енергетских потреба свих потрошача,

г) смањење емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште (енгл. Greenhouse Gases – GHG),

д) подстицање одговорног понашања према енергији,

ђ) смањење експлоатације фосилних горива,

е) рационализацију потрошње енергије,

ж) повећање конкурентности домаће привреде,

з) елиминисање енергетског сиромаштва и

и) испуњавање обавеза из међународних уговора, споразума и конвенција.

Закон можете преузети на званичној web страници Народне скупштине Републике Српске.