Народна скупштина Републике Српске је на Двадесетој сједници, одржаној 10. јула 2012. године усвојила Закон о заштити од пожара. Закон је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, бр. 71/12.

Овим законом прописује се систем заштите од пожара, права и обавезе привредних друштава и других правних лица, републичких органа управе и других органа, jeдиница локалне самоуправе, предузетника и других физичких лица као субјеката заштите од пожара, мјере заштите од пожара, планирање и организовање заштите од пожара, организација ватрогасне службе, гашење пожара, надзор над спровођењем мјера заштите од пожара и финансирање заштите од пожара.

Заштита од пожара обухвата скуп мјера и радњи управне, организационе, материјално-техничке, образовне и пропагандне природе, које се предузимају ради спречавања избијања и ширења пожара, његовог откривања и гашења, те спасавања људи, имовине и животне средине угрожених пожаром.

pozar

Заштита од пожара организује се и спроводи у свим мјестима и на свим објектима који су изложени опасностима од избијања и ширења пожара и заштита од пожара је дјелатност од посебног интереса за Републику Српску.

Чл. 6–7. Закона прописана је обавезa привредним друштвима и другим правним лицима, републичким органима управе и другим органима, предузетницима и другим физичким лицима да у спровођењу мјера заштите од пожара поступају у складу са овим законом, те лица одговорна за организовање и остваривање заштите од пожара, у привредним друштвима и другим правним лицима, у политичким странкама, удружењима грађана, у републичким органима управе и другим органима.

Члан 22. прописује обавезу инвеститорима да израде елаборате заштите од пожара, за објекте и радове за које је потребна сагласност Министарства у сједишту.

Члан 27. прописује обавезу обезбјеђења проточног капацитета, притиска и хидрантске мреже који су потребни и за ефикасно гашење пожара, при изградњи или реконструкцији водоводне мреже у насељеним мјестима.

Члан 34. прописује садржај општег акта заштите од пожара и обавезу одређивања радника који је као одговорно лице дужан да се брине о спровођењу мјера заштите од пожара, као и обавезу организовања заштите од пожара, у складу са рјешењем о разврставању.

Члан 35. прописује обавезу достављања општег акта о заштити од пожара.

Члан 36. прописује обавезу обуке која се састоји у информисању и упознавању радника у погледу опасности од пожара који се тичу послова и задатака на које је распоређен.

pozar 2

Улога Института заштите, екологије и информатике, као јавног института у области заштите од пожара је давање стручне оцјене о примјени прописа и стандарда и других норматива заштите од пожара у техничкој документацији и израду планова заштите од пожара и оперативно тактичких планова за физичка и правна лица, као и израду општинских планова заштите од пожара и елабората заштите од пожара као прилога пројектној документацији за грађење објеката, израда елабората о зонама опасности код експлозивно угрожених објеката, преглед апарата за гашење пожара и израду атестне документације за опрему и средства која се користе у сегменту заштите од пожара, преглед хидрантске мреже и уређаја и система за дојаву пожара, стационарних система за гашење пожара и др.

У складу са Законом о заштити од пожара, Уредбом о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља или борави, односно ради већи број лица и другим законима, правилницима и стандардима Институт обавља сљедеће послове у области заштите од пожара:
– Израда елабората и планова заштите од пожара и експлозија (ЗОП-а)

– Израда општинских планова ЗОП-а

– Израда Прилога заштите од пожара и експлозија

– Заштита од пожара предузећа са планом ЗОП-а

– Оперативно-тактички план гашења пожара и спашавања лица и имовине

– Израда елабората зона опасности простора угрожених експлозивним смјешама гасова и пара, односно одређивање зона опасности на мјестима која су угрожена од настанка експлозивних смјеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивнх прашина, електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама), система за одвођење дима и топлоте и др.

– Преглед хидрантске мреже, уређаја и система за дојаву пожара, система за детекцију експлозивних гасова и пара, стационарних система за гашење пожара, преглед и испитивање противпаничне расвјете и противпожарних клапни.

– Правилник ЗОП-а

– Стручна мишљења из области

– Пројектовање система за детекцију опасних и експлозивних пара и гасова

– Инжењеринг

– Израда зона опасности ЗОП-а

– Преглед хидрантске мреже, уређаја и система за дојаву пожара, система за детекцију експлозивних гасова и пара, стационарних система за гашење пожара, преглед и испитивање противпаничне расвјете и противпожарних клапни.

– Правилник ЗОП-а

– Стручна мишљења из области

– Пројектовање система за детекцију опасних и експлозивних пара и гасова

– Инжењеринг

– Израда зона опасности ЗОП-а

– Атест – увјерење о контроли и усаглашености опреме и средстава за гашење пожара