Народна скупштина Републике Српске, усвојила је 06.06.2012. године Закон о рударству и исти је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 59/12.

Овим законом уређују се услови и начин експлоатације рудног богатства у земљи и на њеној површини, ријечном и језерском дну или испод њега, изградња, коришћење и одржавање рударских објеката, рударски пројекти, рударска геодетска мјерења и планови, мјере заштите, надзор и друга питања која се односе на коришћење минералних сировина на територији Републике Српске.

Основни циљ новог Закона о рударству је да се у области рударства успостави правни оквир који ће обезбиједити ефикасније функционисање ове привредне гране. То се, прије свега, односи на обавезност закључивања уговора о концесији за експлоатацију свих минералних сировина. Новим приступом на изради закона избјегнута је досадашња наслијеђена пракса двоструког одобравања експлоатације: путем уговора о концесији и путем одобрења за експлоатацију. Приступило се поједностављењу процедура за експлоатацију минералних сировина и извођење рударских радова.

Овим законом, између осталог, предвиђена је израда Стратегије коришћења минералних сировина Републике Српске, као основног документа на којем ће почивати управљање минерално-сировинским комплексом Републике Српске.

znr1

У складу са Законом дефинисано је да концесионар спроводи све мјере заштите, укључујући и мјере заштите и здравља на раду, заштите вода и заштите животне средине.

Ради очувања безбједности и здравља радника, концесионар је дужан да обезбиједи:

а) да су радна мјеста планирана, опремљена, стављена у функцију, коришћена и одржавана на такав начин да радници могу извршавати посао који им је додијељен без угрожавања сопствене безбједности и здравља и безбједности и здравља других радника,

б) да се рад на радним мјестима, када су радници присутни, одвија под надзором одговорне особе,

в) да се рад који укључује посебне опасности одвија на начин и у складу са датим упутствима и повјерен је искључиво стручним лицима,

г) да су сва безбједносна упутства разумљива за све раднике на које се односе,

д) свим радницима лична заштитна средства и опрему и одговарајућа средства прве помоћи,

ђ) обуку радника за самосталан и безбједан рад и руковање средствима рада,

е) организовање послова заштите на раду,

ж) организовање послова противпожарне заштите, здравствене заштите и службе спасавања и њихово снабдијевање одговарајућом опремом и

з) периодичне прегледе и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме и средстава личне заштите, као и превентивне и периодичне прегледе испитивања услова радне средине, односно физичких, хемијских и биолошких штетности (осим јонизирајућих зрачења) микроклиме, електроинсталација и громобранских инсталација у рударским објектима.

У складу са Законом дефинисано је да је концесионар обавезан донијети акт о процјени ризика за сва радна мјеста.

Актом о процјени ризика из става 1. овог члана сагледава се: организација рада, радни процеси, захтјеви рада, средства за рад, сировине и материјали који се користе у технолошком и радном процесу, средства и опрема за личну заштиту, као и други елементи који могу да изазову ризик од повреде на раду, професионалног обољења или болести у вези са радом на радном мјесту, као и начин и мјере за њихово отклањање.

Акт о процјени ризика доноси се прије него што се почне са радом и мијења се у случају нове опасности и промјене нивоа ризика у процесу рада и исти израђује овлашћена институција, односно Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.

6

У области заштите на раду у рударству, у складу са овим Законом Институт у области рударства обавља сљедеће послове:

· Периодични прегледи и испитивања средстава за рад, уређаја, опреме и средстава личне заштите, физичких, хемијских и биолошких штетности микроклиме у рударским објектима и просторијама;

· Обука, оспособљавање и провјера знања радника за самосталан и безбједан рад, руковање постројењима и уређајима из области рударства и издавање одговарајућих исправа о оспособљености;

· Обука радника, испитивање и провјера знања о оспособљености за рад и одржавање на противексплозијско заштићеним електричним уређајима и инсталацијама и издавање одговарајућих исправа о оспособљености.

Сем наведеног, Институт обавља и послове из области заштите животнес редине, управљања хемикалијама, заштите од пожара и друге послове у области рударства.