Народна скупштина Републике Српске је на Тридесет другој сједници, одржаној 28. новембра 2013. године усвојила Закон о управљању отпадом, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске“, број 111/13.

8a

Овим законом уређују се: врсте и класификација отпада, планирање управљања отпадом, субјекти управљања отпадом, одговорности и обавезе у управљању отпадом, организовање управљања отпадом, управљање посебним токовима отпада, поступак издавања дозвола, прекогранично кретање отпада, извјештавање о отпаду и база података, финансирање управљања отпадом, надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом.

Управљање отпадом је дјелатност од општег интереса, што подразумијева спровођење прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом послије затварања. 

Циљ овог закона је да се обезбиједе и осигурају услови за:  

а) управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина,

б) превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину,

в) поновно искоришћавање и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада и коришћење отпада као енергента,

г) развој поступака и метода за одлагање отпада,

д) санацију неуређених одлагалишта отпада,

ђ) праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада и

е) развијање свијести о управљању отпадом.