Министарство здравља и социјалне заштите је донијело Правилник о утврђивању услова за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14).

Правилником се уређују општи и посебни услови у погледу простора, опреме и кадра за привредна друштва и предузетнике који обављају дјелатност производње, промета, складиштења и коришћења, односно употребе хемикалија, услови за складиштење хемикалија у промету на мало, превентивне мјере за дјелатност са нарочито опасним хемикалијама, надлежне органе за издавање одобрења и хемикалије за које није потребно одобрење.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању услова за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 107/09).