Влада Републике Српске је утврдила Нацрт закона o заштити природе на 31. редовној сједници 18. октобра 2013. године. Предложени закон се заснива на начелима високог степена заштите природе, одрживог коришћења, примјене мјера и услова заштите природе, сарадње, непосредне примјене међународног права и начела загађивач плаћа, те су у њега дјелимично уграђене одредбе Директиве о птицама (79/409/ЕЕС од 02.04.1979) и Директиве о стаништима (92/43/ЕЕС од 21.05.1992), Конвенције Уједињених нација о биолошкој разноврсности, Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне; Конвенције о заштити миграторних врста дивљих животиња; Конвенције о мочварним (влажним) стаништима, те осталих међународних уговора у подручју заштите природе које је Босна и Херцеговина ратификовала.

Значајне новине у Нацрту закона односе се на усклађивање дефиниција са дефиницијама преузетим из директива Европске уније, увођење одредаба које се односе на оцјену прихватљивости захвата у природи и компензацијске мјере за ублажавање штетних посљедица на природу.