У складу са захтјевом правних субјеката у вези едукације из области опасних хемикалија, а у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 08/11 и 13/12), обавјештавамо вас да Институт у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, организује обавезну едукацију о опасним хемикалијама-ванредни семинар: 
ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ,
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, УПРАВЉАЊЕ, ЗАШТИТА
06. април (петак) 2012. године
Влада Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, Конференцијска сала

Како су Министарство здравља и социјалне заштите и Инспекторат Републике Српске у току имплементације Закона о хемикалијама (Службени гласник Републике Српске, број 25/09) и Закона о биоцидима (Службени гласник Републике Српске, број 37/09) уочили одређене проблеме код правних субјеката који се баве производњом, складиштењем и продајом опасних хемикалија и производа код достављања потребне документације за упис хемикалија и биоцида у Интегрални инвентар хемикалија, као и недостатке у садржају докумената, у дијелу који се односи на класификацију и обиљежавање, те израду Безбједносно-техничког листа, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, је прихватио сугестију Министарства да се одржи ванредни семинар за одговорна лица и раднике који нису били обухваћени претходним семинарима, касније су регистровани или је дошло до промјене одговорног лица.
Циљ семинара је упознавање са законским прописима из области опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), заштитом од штетног дјеловања хемикалија, те стицање знања о заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије, као и обавезама правних субјеката које су предмет инспекцијских органа и сл.
Семинар је намијењен правним и физичким лицима (одговорним лицима/савјетницима и радницима) која се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), здравствено-санитарним инспекторима, еколошким и пољопривредним инспекторима и другим заинтересованим.
Да би Институт одговорио задатку у смислу организације семинара неопходно је да нам најкасније до 23. марта 2012. године путем факса или електронске поште доставите имена учесника испред вашег предузећа/институције/установе на које се односи обавезна едукација (Члан 71. Закона о хемикалијама) и других заинтересованих, са свим подацима траженим у пријави (у прилогу). 
По одслушаном семинару, односно по извршеној провјери знања, издаје се потврда/увјерење као доказ о присуству стручном усавршавању на семинару/извршеној провјери знања.
Котизација за учешће: 234 КМ (у цијену је урачунат ПДВ), а укључује:
присуствовање и учешће на семинару, 
кафе паузе, 
стручне материјале семинара,
провјеру знања и
потврду о одслушаном семинару или увјерење о обучености за руковање хемикалијама.
Уплату можете извршити на жиро рачун Института 5620990000088958 НЛБ Развојна банка, са напоменом “уплата котизације за семинар“.
Уплату је неопходно извршити најкасније пет дана прије одржавања семинара. По извршеној уплати ће бити испостављена фактура. 
Напомињемо да неодазивање на обавезну континуирану едукацију има за посљедицу примјену члана 104. и 105, став 1 тачка љ Закона о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) (казнене одредбе).
Програм рада биће доступан на веб страници www.institutzei.net или достављен на захтјев факсом.
За све додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322.
Напомена: Сва правна лица чија су одговорна лица и радници присуствовали семинару “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Бања Лука, 24. и 25. јуна 2010. године нису у обавези присуствовати семинару.