НУ “Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт“, Бања Лука, организује научно-стручну конференцију са међународним учешћем „Заштита животне средине између науке и праксе-стање и перспективе“, која ће се под покровитељством Министарства науке и технологије Републике Српске, одржати 13. децембра 2013. године у Бањoj Луци.

Logo B

С обзиром на реалну потребу, ова конференција је прилика за афирмацију научних сазнања и практичних, домаћих и свјетских, искустава у заштити животне и радне средине, с основним циљем ефикаснијег дјеловања у смањењу негативног еколошког отиска.

Тематске области конференције:

А. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Заштита водних ресурса, земљишта, ваздуха, биодиверзитета

Управљање отпадом и рециклажна индустрија

Бука и зрачење у животној средини

Заштита животне средине и здравље становништва

Стратешка процјена утицаја на животну средину

Екоремедијација и опоравак оштећених екосистема

Еколошки менаџмент (законодавство, економија и стандарди)

Хемикалије и REACH

Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност-могућности и ограничења

Енергетска ефикасност за одрживу обнову и изградњу насеља

Енергетска ефикасност у стратегији прилагођавања и ублажавања климатских промјена

Еколошка едукација, информисање и партиципација јавности

Еколошка етика

Еко туризам као значајан привредни ресурс за одрживи развој

Савремене технологије у заштити животне средине

Б. ЗАШТИТА И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Значај превенције у заштити и здрављу на раду

Улога науке, технологије и иновација у заштити радника

Опасне материје у радној средини

Законска регулатива у области заштите и здравља на раду

Процјена ризика на радном мјесту и радној средини

Оспособљавање радника за самосталан и безбједан рад

Медицински, социолошки и психолошки аспекти заштите и здравља на раду

В. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА 

Опасности и мјере заштите од пожара и експлозија

Концепт израде планова заштите од пожара

Заштита у процесу превоза опасних материја

Заштита од пожара шумских екосистема

Пожари у индустрији и грађевинарству и мјере заштите

Значај оспособљавања, информисања и изградње свијести у области заштите од пожара

Образовање у заштити од пожара и експлозија

Позивамо научне и стручне раднике да својим саопштењима o досадашњим научним истраживањима и практичним дјеловањима допринесу повећању нивоа сазнања и размјени искустава из наведених тематских области.

Рад научно-стручне конференције ће се одвијати путем:

пленарних предавања,

усмених саопштења и

постер презентација.

Коначну класификацију приспјелих радова извршиће научно-стручни одбор конференције.

Званични језици су српски, енглески, као и други језици из региона.

Важни датуми:

  • 16.09.2013. године-пријава учешћа са сажетком.
  • 20.09.2013. године-обавјештење о прихватању сажетака
  • 04.11.2013. године-достављање комплетних радова
  • 15.11.2013. године-обавјештење о прихватању радова.
  • Сви прихваћени радови, у свему урађени према приложеном упутству, биће публиковани на језицима аутора у зборнику радова, који ће бити представљен на конференцији.

Организатор позива заинтересоване пословне субјекте да се јаве ради договора око спонзорства конференције. Међусобне обавезе спонзора и организатора регулисаће се уговором.

Позив за спонзорство и донаторство

Постоји могућност презентације производа и услуга, као и коришћење изложбеног простора. Пријаву за спонзорство/донаторство је потребно доставити на факс или на адресу Института најкасније до почетка конференције, треба да садржи: назив фирме, адресу, особу за контакт, телефон, факс, ел. пошту и wеб сајт, уз назнаку да ли фирма учествује као спонзор или донатор, те приједлог учешћа (презентације производа и услуга и/или коришћење изложбеног простора).

За детаљније информације посјетите линк Конференцијe.