У Бањој Луци је 16. децембра 2011. године успјешно завршен семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, надзор над увозом, вођење евиденција, имплементација базе података, превоз опасних материја, заштита, у организацији Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, у сарадњи са Министарством заштите здравља и социјалне заштите. Семинар је одржан у Конференцијској сали Владе Републике Српске.

Циљ семинара је био упознавање са новинама у законској регулативи и надзору над увозом опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), вођењем евиденција, имплементацијом базе хемикалија, обавезама правних субјеката које су предмет инспекцијских органа, практичним искуствима израде сценарија изложености, превозом опасних материја, заштитом од штетног дјеловања на људско здравље и животну средину, те стицање знања о опасностима и заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије.

На семинару је своја излагања имало 6 предавача са седам тема:

 – Дозвола за стављање биоцида у промет – друга фаза;

 – Евиденције и извјештаји о потрошњи хемикалија и биоцида; 

 – Сценарио изложености;

– Разграничавање биоцидних производа од сличних производа;

– Проблеми при имплементацији Закона о заштити становништва од заразних болести у дијелу који се односи на примјену биоцида;

– Превентивне мјере при превозу опасних материја и

– Висина накнада прописаних Законом о хемикалијама и Законом о биоцидима

Наглашено је да је у Републици Српској било случајева тровања на радном мјесту опасним хемикалијама и често је прекорачење граничних вриједности и то због необучености радника и неадкеватног руковања тим хемикалијама – рекао је директор Института заштите, екологије и информатике Бањалука доц. др Предраг Илић.

Он је нагласио да у посљедње вријеме није забиљежен смртни случај радника који рукује са опасним хемикалијама.

Илић је рекао да у Српској има 130 регистрованих правних лица која се баве производњом опасних хемикалија и производа, али да има и оних који нису регистровани а морали би да буду. Они су такође обавезни да похађају семинаре и едукују се по питању руковања хемикалијама.

Законска обавеза је да се контрола услова радне средине и присуства хемикалија у радној средини врши сваке три године, а ако има потребе и чешће. Неопходно је да се изради акт о процјени ризика на радном мјесту у коме ће се указати на штетности хемикалија и како може да се елиминише њихово дејство на здравље радника“, рекао је Илић прије почетка семинара о опасним хемикалијама и производима намијењеним субјектима који се баве њиховом производњом, прометом или увозом.

Према ријечима Илића, ако се прати све што је написано у безбједоносно-техничком листу сваке хемикалије, не би смјело да дође до опасности ни по људе, ни по животну средину.

Он је додао да се као проблем јавља и то што у већини предузећа радници нису адекватно заштићени, а заштита подразумијева обуку за руковање хемикалијама, заштитну опрему, контролу штетности хемикалија у ваздуху и сл.

Руководилац сектора за опасне материје при Министарству здравља и социјалне заштите РС мр Радојка Малбашић подсјетила је да су 2009. године донесена два битна акта која уређују ову област – Закон о хемикалијама и Закон о биоцидима.

„Законом је правним субјектима наложено како да поступају са опасним хемикалијама у производњи и промету, заштити радника. Годинама имамо континуиране едукације и задовољни смо да су правни субјекти спознали одговорност“, рекла је Малбашићева.

Она је додала да је ова област усклађена са европским законодавством које укључује велики број надлежних институција.

Семинар је у потпуности испунио своја очекивања и на семинару је присуствовало око 140 учесника.