Инвеститор: „Електропренос БиХ“ а.д. Бања Лука планира изградњу прикључног далековода 2х110 kV за ХЕ Улог на далековод 110 kV Гацко-Невесиње, којим се обезбјеђује прикључак хидроелектране Улог на преносну мрежу напонског нивоа 110 kV те повећање поузданости и квалитета напајања електричном енергијом општина Калиновик, Невесиње и Гацко.

Dalekovod

У вези са наведеним израђена је Студија утицаја на животну средину од стране НУ „Институт заштите, екологије и информатике, научно истраживачки институт“, Бања Лука. У Студији утицаја на животну средину за пројекат изградње прикључног далековода 2х110 kV за ХЕ Улог на далековод 110 kV Гацко-Невесиње, истакнуто је да се реализацијом предметног пројекта могу обезбиједити потребни услови за заштиту животне средине и да је пројекат својим функционалним и техничким рјешењем безбједан у смислу утицаја на животну средину. Инвеститор је дужан да испоштује све мјере спречавања, смањивања и ублажавања евегауалних негативних штетних утицаја на животну средину, а који су наведени у студији.

ТС 110/x kV Невесиње напаја се једнострано преко далековода 110 kV Мостар 2-Невесиње, а ТС 400/110/х kV Гацко преко далековода 110 kV Билећа – Гацко. Изградњом далековода 110 kV Гацко-Невесиње и прикључног далековода 2х110 kV за хидроелектрану Улог задовољен је критеријум сигурности (n-1) за прикључење хидроелектране Улог на преносну мрежу, затворен прстен 110 kV преносне мреже, обезбијеђено двострано напајање и побољшане напонске прилике на подручју општина Гацко и Невесиње. Прикључењем хидроелектране Улог на преносну и електродистрибутивну мрежу побољшава се и квалитет снабдијевања корисника електродистрибутивне мреже на подручју Општине Калиновик.

Пројекат изградње прикључног далековода 2х110 kV за ХЕ Улог на далековод 110 kV Гацко-Невесиње, административно припада општини Невесиње и Калиновик.

Бесплатан увид јавности у захтјев и студију обезбијеђен је у просторијама Општина Невесиње и Калиновик.

Јавна расправа одржаће се 23.05.2013. године у сали Скупштине општине Калиновик са почетком у 13 часова, а у сали Скупштине општине Невесиње 24.05.2013.године са почетком у 10 часова.

Рок за подношење писмених мишљења и примједби о захтјеву и Студији утицаја на животну средину за пројекат изградње прикључног далековода 2×110 kV од ХЕ Улог до ДВ 110 kV Гацко-Невесиње је 30 дана од дана одржавања јавне расправе.