Законска регулатива

ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

Закони

 • Закон о хемикалијама (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/09)
 • Закон о биоцидима (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/09) 

Подзаконски акти – Закон о хемикалијама

 • Правилник о начину вођења Инвентара хемикалија (“Службени гласник Републике Српске”, број 46/14)
 • Правилник о утврђивању услова за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 27/14 и 28/14) 
 • Упутство о стављању ван снаге Упутства о начину израде безбједносно-техничког листа (“Службени гласник Републике Српске”, број 5/14)
 • Правилник о садржају безбједносно-техничког листа (“Службени гласник Републике Српске”, број 104/13) (у примјени од 01. јануара 2014. године)
 • Правилник о начину вођења евиденција о хемикалијама (“Службени гласник Републике Српске”, број 86/13)
 • Правилник о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/13)
 • Правилник о условима које морају испуњавати институције које врше процјену безбједности хемикалије(“Службени гласник Републике Српске”, број 33/13)
 • Правилник о процедури за поступак претходног обавјештења и поступак давања сагласности на основу претходног обавјештења приликом увоза и извоза одређених опасних хемикалија и производа (“Службени гласник Републике Српске”, број 33/13)
 • Правилник о методама испитивања својстава хемикалија (“Службени гласник Републике Српске”, број 5/13) 
 • Листа супстанци које изазивају забринутост (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/12) 
 • Правилник о принципима добре лабораторијске праксе (“Службени гласник Републике Српске”, број 23/12)
 • Правилник о утврђивању усаглашености рада лабораторије са принципима добре лабораторијске праксе (“Службени гласник Републике Српске”, број 23/12)
 • Правилник о садржају извјештаја у поступку надзора над увозом хемикалије (“Службени гласник Републике Српске”, број 126/11)
 • Правилник о висини накнада које се односе на опасне хемикалије и производе (“Службени гласник Републике Српске”, број 125/11 и 27/13)
 • Правилник о начину вођења Интегралног инвентара хемикалија (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/11) 
 • Правилник о условима за ограничење и забрану производње, промета и коришћења хемикалија (“Службени гласник Републике Српске”, број 100/10и 63/13)
 • Правилник о критеријумима за идентификацију супстанци као ПБТ или вПвБ (“Службени гласник Републике Српске”, број 82/10)
 • Правилник о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених производа (“Службени гласник Републике Српске”, број 50/10)    
 • Правилник о обиљежавању детергената (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/10)
 • Правилник о садржају техничког досијеа о сурфактанту у детергенту (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/10)
 • Правилник о критеријумима за стављање детергената на тржиште (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/10)
 • Правилник о начину процјене безбједности хемикалије, садржају извјештаја о безбједности хемикалије и приједлог мјера за смањење и контролу ризика од хемикалије (“Службени гласник Републике Српске”, број 99/09 и 79/14)  
 • Правилник о садржају досијеа и начину вођења евиденције о хемикалији (“Службени гласник Републике Српске”, број 113/09 и 45/14) 

 Подзаконски акти – Закон о биоцидима

 • Правилник о условима за обављање дјелатности производње, промета, коришћења и складиштења биоцида (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/14)
 • Правилник о условима које морају да испуњавају лица која користе биоциде у професионалне сврхе (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/14)
 • Правилник о начину вођења евиденције о биоцидима (“Службени гласник Републике Српске”, број 86/13)
 • Правилник о садржају извјештаја у поступку надзора над биоцидом који се увози (“Службени гласник Републике Српске”, број 126/11)
 • Правилник о специфичним захтјевима који се односе на класификацију, паковање, обиљежавање и рекламирање биоцида (“Службени гласник Републике Српске”, број 10/11) 
 • Правилник о начину вођења Инвентара биоцида (“Службени гласник Републике Српске”, број”, број 57/10)
 • Правилник о условима и поступку признавања стране дозволе за стављање биоцида на тржиште (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/10)
 • Правилник о садржају основних података о биоцидном производу (“Службени гласник Републике Српске”, број 32/10 и 86/13)
 • Правилник о списку активних супстанци које нису дозвољене у биоцидним производима (“Службени гласник Републике Српске”, број 32/10, 74/11 и 85/12)
 • Правилник о списку активних супстанци које су дозвољене у биоцидном производу (“Службени гласник Републике Српске, број 32/10, 72/11 и 85/12) 
 • Правилник о условима и начину рада Комисије за биоциде (“Службени гласник Републике Српске”, број 23/10)
 • Правилник о врстама биоцида (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/10)
 • Правилник о принципима и поступцима за процјену ризика биоцидног производа (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/10)
 • Правилник о садржају документације за оцјену активне супстанце у биоциду, оцјену биоцида, обиму и садржају досијеа и сажетка досијеа (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/10)