Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука је успјешно извршио усклађивање документације и прелазак система управљања квалитетом према захтјевима нове едиције стандарда ИСО 9001:2008. Сертификациону провјеру је 06. септембра 2011. године извршила сертификациона кућа SGS из Швајцарске.

iso

Треба напоменути да је у Институту од 2005. године имплементиран Међународни систем квалитета према тадашњим стандардима ИСО 9001:2000, од стране сертификационе институције, која годишње врши редовне контроле спровођења ИСО стандарда. Прелазак на систем управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2008 представља континуитет овог система, уз стална унапређења, а на добробит корисника услуга Института, као јавне научне установе од интереса за Републику Српску.

Констатовано је да Институт успјешно примјењује и одржава систем управљања квалитетом и стално побољшава његову дјелотворност у складу са захјевима овог међународног стандарда, те је приликом ресертификације потврђен висок ниво ниво примјене стандарда и система квалитета рада у Институту.

Предмет  сертификације Система менаџмента квалитета у Институту односи се на:

Развој и израду научноистраживачких пројеката и пружање услуга из области заштите од пожара и експлозија, заштите на раду, заштите у електроенергетици, екологији и заштити животне средине, као и на образовање из области заштите.