ISO 9001:2008

СИСТЕМ УПРАВЉАЊE КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА ИНСТИТУТА ПРЕМА ISO 9001:2008

SGT_ISO 9001-2008_TCL

Од 2005. године је у Институту имплементиран Међународни систем квалитета према стандардима ИСО 9001:2000, од стране сертификационе институције SGS из Швајцарске, која годишње врши редовне контроле спровођења ИСО стандарда.

Институт успјешно примјењује и одржава систем управљања квалитетом и стално побољшавао његову дјелотворност у складу са захјевима овог међународног стандарда, те се приликом контрола потврђује висок ниво ниво примјене стандарда и  система квалитета рада у Институту.
Стандард ISO 9001:2000 захтијева документоване поступке за: управљање документима, управљање записима, интерни аудити, надзор над неусаглашеностима, корективне акције и превентивне акције.
Примарна политика система управљања квалитетом услуга Института према ISO 9001:2000 је:

  – подизање ефикасности и ефективности куповином савремене опреме,
  – опстанак, развој и раст примарно остваривати сопственим развојем,
  – стално усавршавање запослених програмираним обукама,
  – преиспитивање система квалитета у релевантним терминима, корективним и превентивним мјерама вршити стална унапређења поступака рада,
  – превентивно одржавање вршити на основу утврђеног стања опреме,
  – услове рада држати у оквиру утврђених граница,
  – мотивацију и комуникацију стално подизати на виши ниво,
 – задовољство купаца подизати нивоом квалитета, поузданошћу, конкурентношћу цијенама и роком испоруке наших услуга.

Секундарна политика систем управљања квалитетом услуга Института према ISO 9001:2000 је:

  – повећање ефикасности и ефективности развојем и унапређењем система управљања квалитетом према стандарду,
  – отвореност за сарадњу са свим заинтересованим странама (купци, запослени, друштвена заједница) на унапређењу система управљања квалитетом,
  – унапређење мишљења корисника наших услуга кроз поштење, уљудност и тежњу ка сталном побољшању квалитета наших услуга,
  – пратити достигнућа конкуренције и о томе обавјештавати директора,
  – освајати нова тржишта и ванредним и додатним напорима враћати изгубљено,
  – истраживање потреба тржишта за постојећим услугама и могућност увођења нових услуга,
  – истраживати стање конкурентских услуга и упоређивати са сопственим стањем,
  – развој и освајање нових метода управљања и организације процеса рада вршити уз помоћ консултаната,
  – превентивно одржавање вршити на основу утврђеног стања опреме,
  – услове рада држати на основу утврђених граница,
  – планирање и анализа финансијских средстава треба бити саставни дио процеса рада,
  – обуку и праћење стања кадрова вршити према поступцима дефинисаним у стандарду,
  – обуку кадрова вршити у циљу прихватања, одржавања и побољшања система управљања квалитетом.

Прелазак на систем управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2008 током 2011. године представља континуитет овог система, уз стална унапређења, а на добробит корисника услуга Института, као јавне научне установе од интереса за Републику Српску.

Предмет  сертификације Система менаџмента квалитета односи се на:
Развој и израду научноистраживачких пројеката и пружање услуга из области заштите од пожара и експлозија, заштите на раду, заштите у електроенергетици, екологији и заштити животне средине, као и на образовање из области заштите.

 

SGS sertifikat