ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

 • Израда елабората заштите од пожара
 • Израда елабората о зонама опасности од експлозија
 • Израда елабората за локацију објеката за производњу, прераду, ускладиштавање и трговински промет запаљивих течности и гасова (складишта, магацини, резервоари, нафтоводи и гасоводи, станице за снабдијевање горивом моторних возила, продајни објекти и слично)
 • Израда прилога заштите од пожара
 • Израда плана заштите од пожара
 • Израда оперативно тактичког плана гашења пожара
 • Израда процјене угрожености од пожара и експлозија
 • Израда плана евакуације и спасавања са упутством за поступање у случају пожара
 • Израда елабората, студија и анализа у области заштите од пожара и експлозија
 • Израда правилника заштите од пожара
 • Израда санационог плана заштите од пожара
 • Ревизија пројектно – техничке документације у области заштите од пожара и експлозија, као и изведених система заштите од пожара и експлозија