Министарство унутрашњих послова Републике Српске је донијело Meтодологију за израду планова заштите од пожара. Методологија је објављена у Службеном гласнику Републике Српске, бр. 32/13.

Овом методологијом, у складу са Законом о заштити од пожара, прописује се начин израде планова заштите од пожара, утврђује методологија за израду плана заштите од пожара скупштине града или општине који доноси скупштина града или општине и поступак усклађивања планова на свим нивоима израде процјене угрожености од пожара.

090209-01-australia-fire_big

План заштите од пожара, у складу са одредбама члана 14. став 1. Закона о заштити од пожара, израђује се на основу процјене свих битних елемената који утичу на стање заштите од пожара у граду или општини, као и утврђених недостатака у спровођењу мјера заштите од пожара, ради стварања услова за организовање и успјешно спровођење мјера заштите од пожара.

 У Плану заштите од пожара утврђују се:

–           процјена угрожености од пожара,

–           организација заштите од пожара,

–           начин употребе ватрогасних јединица,

–           систем обавјештавања,

–           поступак у случају пожара,

–           техничка опрема и средства за гашење пожара,

–           начин снабдијевања водом,

–           путеви, пролази и прилази,

–          сарадња са другим ватрогасним јединицама, јединицама и формацијама Оружаних снага Босне и Херцеговине и друге  мјере  потребне  за  успјешно  функционисање  и  унапређивање  заштите  од  пожара и спровођење надзора над извршавањем мјера заштите од пожара.

У складу са чланом 9. Закона о заштити од пожара, привредна  друштва  и  друга  правна  лица  разврстана  у  категорију I и II степена  ризика угрожености  од  пожара  дужна  су  да  донесу  план  заштите  од  пожара.

У складу са Законом о заштити од пожара Институт је овлашћен за израду планова заштите од пожара и експлозија за привредна друштва и друга правна лица, републичке органе управе и друге органе, скупштине општине и скупштине града, те све друге послове из области заштите од пожара.

 

ПРЕГЛЕД ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ПО КАТЕГОРИЈАМА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА:

 

I КАТЕГОРИЈА


1.1. Производни погон за прераду и обраду материјала ако се у њему користе количине запаљивих течности или запаљивих гасова, уз присуство трајних или примарних извора опасности, тако да експлозивна смјеса може прећи вриједност од 10% ДГЕ;

1.2. Производни погон експлозивних материја због постојања перманентне опасности од иницирања експлозивних средстава, присуства експлозивне прашине и могућих и очекиваних грешака у раду уређаја, инсталација и људства;

1.3. Производни погон запаљивих боја и лакова, јер је задовољен услов дат у тачки 1.1.;

1.4. Производни погон за прераду и обраду материјала у којима се развијају веће количине прашине са температуром паљења до 350 °C или температуром паљења узвитлане прашине до 450 °C;

1.5. Производни погон за запаљиве техничке гасове, јер је задовољен услов дат у тачки 1.1.;

1.6. Производни погон за прераду и обраду дрвета у коме је испуњен услов из тачке 1.4., а није изведен одговарајући систем за отпрашивање;

1.7. Објекат фарбаре, лакирнице или конзервирнице у којима се користе запаљиве боје и лакови и испуњен је услов дат у тачки 1.1.;

1.8. Производни погон за прераду и обраду текстила у коме је испуњен услов из тачке 1.4., а није изведен одговарајући систем за отпрашивање;

1.9. Погон за пуњење боца и преносних резервоара са запаљивим техничким гасовима, јер је испуњен услов дат у тачки 1.1.;

1.10. Објекат пропан-бутан станице са испаривачем, јер је испуњен услов дат у тачки 1.1.;

1.11. Производни погон топионице, челичане, ливнице, циглане, порцулана, стакла или слично, ако је испуњен услов дат у тачки 1.1. због коришћења запаљивих течности или запаљивих гасова;

1.12. Објекат за ситњење, сјецкање, мљевење, сабијање, просијавање или пресипање запаљивих материја, ако је испуњен услов дат у тачки 1.4., а посебно ако је ријеч о финој металној прашини магнезијума, алуминијума, цинка, мангана и слично;

1.13. Објекат складиште запаљивих течности са температуром запаљивости испод 60 °C, јер је испуњен услов дат у тачки 1.1.;

1.14. Објекат складиште запаљивих гасова у боцама ако садржи преко 24 боце, прије свега због значаја објекта, а и могућности испуњења услова датог у тачки 1.1.;

1.15. Производни погон природних уља у којима се за екстракцију користе запаљиви растварачи, јер је испуњен услов дат у тачки 1.1.;

1.16. Главна мјерно регулациона станица на гасоводу због значаја објекта за снабдијевање гасом индустрије, мјеста и слично, и евентуалног угрожавања блиских насеља и објеката;

1.17. Објекат складиште експлозивних материја због угрожавања блиских насеља и објеката;

1.18. Објекат ауто-претакалиште или вагон-претакалиште, јер је испуњен услов дат у тачки 1.1.;

1.19. Објекти у којима се у процесу производње користе јаки оксидациони агенси, неоргански и органски пероксиди, хлорати, перхлорати, персулфати, јодати, перјодати, бромати, пербромати, хромати, бихромати и слично, јер у контакту са запаљивим течностима, честицама прашине, активним угљем сумпором, металним прашинама и сличним материјама реагују уз појаву пламена или експлозије;

1.20. Објекат складиште јаких оксидационих агенаса из тачке 1.19.;

1.21. Главни производни објекат у ХЕ и ТЕ са генераторима хлађеним водоником, јер је испуњен услов дат у тачки 1. у околини генератора и због значаја објекта за снабдијевање електричном енергијом насеља, градова, индустрије итд.;

1.22. Производни погон енергане топлане на гас или запаљиве течности, јер је испуњен услов дат у тачки 1.1.;

1.23. Акумулаторска станица 110 V, 220 V и постројења за беспрекидно напајање једносмјерном струјом сигнално-командних уређаја у значајним објектима;

1.24. Објекат постројење за производњу моторних уља и уља за подмазивање, постројење за експлоатацију и прераду нафте или слично, јер је испуњен услов дат у тачки 1.1.;

1.25. Објекти у којима се у процесу производње користе материјали као што су алкални метали, калцијум, легуре и амалгами ових метала, хидриди, нитрити, сулфиди, карбиди, бориди, силициди, телуриди, арсениди, фосфиди, натријум-бисулфат, органска једињења алуминујума и слично, јер хемијски реагују са водом при чему долази до издвајања водоника, запаљивих хидрида или топлоте која је у стању да запали ове материје;

1.26. Објекат складиште материјала осјетљивих на дејство воде из тачке 1.25.;

1.27. Објекти у којима се у процесу производње користе самозапаљиве материје као што је бијели фосфор и слично;

1.28. Објекат складиште самозапаљивих материја као што су бијели фосфор, житарице, угаљ и слично.

 

II КАТЕГОРИЈА


2.1. Производни погон за прераду и обраду дрвета или влакнастих материја и слично, јер није испуњен услов дат у тачки 1.4;

2.2. Производни погон за израду, прераду и обраду запаљивих материјала, пластичних маса пластичних производа, гуме и производа од гуме, битумена и битуменизираних производа, вјештачких ђубрива, грађевинске столарије, амбалаже, папира и картона, књиговезница, дувана и цигарета, коже и производа од коже и слично, јер нису испуњени услови дати у тачки 1.1. и 1.4;

2.3. Производни погон штампарије, јер није испуњен услов дат у тачки 1.1;

2.4. Објекат пржионице или сушнице запаљивог материјала због повећаних температура, присуства мјерно-регулационе опреме и могућих кварова;

2.5. Главни производни објекат у хидроелектранама и термоелектранама, прије свега због значаја објекта за снабдијевање електричном енергијом мјеста, индустрије и шире;

2.6. Производни погон енергане топлане на угаљ, прије свега, због значаја објекта за снабдијевање енергијом индустрије, па и шире;

2.7. Објекат складиште запаљивих течности са температуром запаљивости од 60 °C до 100 °C због температуре запаљивости изнад температуре амбијента, односно складишта, али су разне опасности и даље присутне;

2.8. Производни погон за монтажу подсклопова и склопова, разних врста од запаљивог материјала са коришћењем малих количина одмашћивача, средстава за подмазивање и слично;

2.9. Објекат бутан-пропан станице без испаривача, јер није испуњен услов дат у тачки 1.1;

2.10. Објекат-надземни резервоар запаљивих течности или запаљивих гасова на отвореном простору, јер није испуњен услов дат у тачки 1.1;

2.11. Објекат-велико складиште запаљивих материја или незапаљивих материја у запаљивој амбалажи веће од 3.00  m2 у основи или укупно ако је вишеспратно, прије свега због значаја за несметани процес производње, ако су у питању сировине и готови производи или од ширег значаја;

2.12. Главна мјерно-регулациона станица на гасоводу у радној организацији због значаја за снабдијевање гасом потрошача и евентуалног угрожавања људи и објеката;

2.13. Објекат-складиште прашкастих или зрнастих запаљивих материја због знатно повећане површине сагоријевања;

2.14. Објекат-стамбени, пословни или стамбено-пословни код кога је одстојање од нивоа терена до коте пода задњег спрата веће од 22 m, јер у објекту борави већи број лица, отежани су услови за евакуацију, и слично;

2.15. Објекат-хотел, биоскоп, позориште, музеј, концертна или спортска дворана, библиотека, конгресни центар, опера, робна кућа и слично, јер су то јавни објекти у којима се скупља више од 500 лица;

2.16. Објекат-болница, клиника, дом здравља и слично због њиховог значаја и великог броја присутних лица;

2.17. Објекти у којима се у процесу производње користе, производе или складиште токсични, агресивни или радиоактивни материјали због могућности тећег угрожавања околине и људи;

2.18 Објекат-трансформаторска станица или разводно постројење 400/220  kV, 220/110  kV и 110/35  kV због значаја објекта за пренос и развод електричне енергије и због уређаја са великом количином запаљивог уља који могу угрозити блиско насеље или друге објекте;

2.19 Објекат у коме се користе или складише материје за које је искуство показало да представљају опасност од избијања пожара;

2.20 Објекат ауто-сервиса површине преко 500  m2, у основи.