У складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, министар унутрашњих послова је донио Правилник о мјерама за спречавање удеса и смањење посљедица удеса за живот људи, материјалних добара и животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/15) и Правилник о врсти и количини опасних материја, објектима и другим критеријумима за планирање заштите од удеса („Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/15).

Правилником о мјерама за спречавање удеса и смањење посљедица удеса за живот људи, материјалних добара и животне средине, ближе се прописује начин организовања и предузимања мјера за спречавање удеса и смањење посљедица удеса за живот људи, материјалних добара и животну средину. Мјере из овог правилника су:

  1. процјена опасности,
  2. мјере одговора на удес,
  3. активирање органа и структура за реаговање у случају удеса,
  4. мјере заштите и спасавања,
  5. мјере отклањања посљедица удеса и
  6. информисање јавности.

Правилником о врсти и количини опасних материја, објектима и другим критеријумима за планирање заштите од удеса, прописују се врсте опасних материја и њихове количине, објекти (осим бензинске пумпе) и други критеријуми за спречавање удеса и ограничавање удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину.

Привредно друштво и друго правно лице које обавља дјелатност која се односи на једну или више опасних материја у прописаним количинама или специфичну дјелатност са аспекта повишеног ризика за живот и здравље људи од несрећа и терористичких активности дужно је да предузме све неопходне мјере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи и животну средину у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12). Наведено привредно друштво и друго правно лице дужно је, узимајући у обзир дјелатност којом се бави, као и врсту и количину опасних материја и објекте које користи, да сачини и Министарству унутрашњих послова достави план заштите од удеса и да у складу са тим документом предузме мјере за спречавање удеса и смањења посљедица удеса за живот и здравље, материјална добра и животну средину. План заштите од удеса израђује се у складу са прописима из области заштите животне средине.

Институт, као јавна установа чији је оснивач Влада Републике Српске, је кадровски и технички оспособљен да израђује план заштите од удеса.

За све додатне информације можете нам се обратити на бројеве телефона 051/218-299 и 051/218-318 или факса 051/218-322.

Привредно друштво и друго правно лице које обавља дјелатност која се односи на једну или више опасних материја у прописаним количинама или специфичну дјелатност са аспекта повишеног ризика за живот и здравље људи од несрећа и терористичких активности дужно је да предузме све неопходне мјере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи и животну средину у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12). Наведено привредно друштво и друго правно лице дужно је, узимајући у обзир дјелатност којом се бави, као и врсту и количину опасних материја и објекте које користи, да сачини и Министарству унутрашњих послова достави план заштите од удеса и да у складу са тим документом предузме мјере за спречавање удеса и смањења посљедица удеса за живот и здравље, материјална добра и животну средину. План заштите од удеса израђује се у складу са прописима из области заштите животне средине.

Институт, као јавна установа чији је оснивач Влада Републике Српске, је кадровски и технички оспособљен да израђује план заштите од удеса.

За све додатне информације можете нам се обратити на бројеве телефона 051/218-299 и 051/218-318 или факса 051/218-322.