У оквиру пројекта „Околински прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама (POPs) у индустријском сектору и сектору управљања опасним отпадом“, канцеларија UNDP Bosnia and Herzegovina, уз финансијску подршку Владе Шведске, имплементира активности изградње капацитета за лабораторијски мониторинг дуготрајних органских загађујућих супстанци (POPs и uPOPs).

 У склопу пројекта, одабране су двије лабораторије (ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука и Федерални завод за агропедологију) које су укључене у обуку.

Имплементација ове компоненте има за циљ пружити подршку одабраним лабораторијама у стручној обуци особља, идентификацији потребне опреме, те надзору узорковања и анализе POPs супстанци.

Обуке ће укључити узорковање земљишта/седимента/воде и ваздуха; анализу квалитета земљишта/седимента/воде и ваздуха и узорковање емисија у ваздух за PCDD/F и PCB на димњаку. Прва обука за узорковање квалитете тла земљишта/седимента/воде и ваздуха је одржана у Тузли 5-7. 12. 2023.