ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске – Бања Лука, је као корисник средстава финансијске подршке пројекта по конкурсу Министарства науке и технологије Републике Српске, набавио најсавременију опрему за мјерење концентрације радона у ваздуху – софистицирани професионални електронски детектор RAD7, престижне Durridge Company (САД).

Овим су се стекли услови да Институт, у складу са својим овлашћењима, може вршити детектовање и мјерење концентрација радиоактивног гаса радона (Rn222) у циљу заштите људског здравља, заштите на раду и заштите животне средине, што је и национални стратешки циљ Републике Српске.

Radon

Међународна агенција за истраживање рака (IARC-International Agency for Research on Cancer) при Свјетској здравственој организацији (WHO) класификовала је природни радиокативни гас радон као карциноген за људе и потврдила да je узрочник рака плућа. Радон је и најзначајнији физички фактор „синдрома болесне зграде“ (sick building syndrome-SBS). У зграде радон доспијева из тла кроз пукотине у хоризонталним и вертикалним конструкцијама, кроз конструктивне спојеве и око продора кућних инсталација. Због тога је нарочито присутан у зони подрума, приземља и првог спрата. Радон емитују и неки уграђених грађевинских материјала (гранит, алуминијумски шкриљац, вулкански туф, електрофилтерски пепео). Концентрација овог карциногеног гаса додатно се повећава у савременим, херметички затвореним енергетски ефикасним зградама, уколико нису адекватно вентилисане.

Зато је, у интересу здравља, квалитета и дужине живота, неопходно вршити мјерење радона у свим објектима и просторијама у којима људи дневно бораве дуже од 4 сата! У свим случајевима детекције повећаних концентрација радона, у препорученим временским роковима потребно је предузети одговарајућу грађевинску санацију објекта.

Измјерите присуство радиоактивног гаса радона у просторима у којима живите и радите и спријечите његово доказано карцинегено дјеловање.

Здравље је највише што можете учинити за себе и оне до којих Вам је стало. Учините то одмах!