У Бањој Луци је 12. априла 2012. године у амфитеатру Управе за полицијско образовање, Булевар Живојина Мишића број 110, организована јавна и стручна расправа о нацрту Закона о заштити од пожара.

Овим законом прописује се систем заштите од пожара, права и обавезе привредних друштава и других правних лица, републичких органа управе и других органа, jeдиница локалне самоуправе,  предузетника и других физичких лицакао субјеката заштите од пожара,  мјере заштите од пожара,  планирање и организовање заштите од пожара,организација ватрогасне службе,  гашење пожара,  надзор над спровођењем мјера заштите од пожара и финансирање заштите од пожара.

Заштита од пожара обухвата скуп мјера и радњи управне,  организационе, материјално-техничке,  образовне и пропагандне природе,  које се предузимају ради спречавања избијања и ширења пожара, његовог откривања и гашења, те спасавања људи и имовине угрожених пожаром.

Заштита од пожара је дјелатност од општег интереса за Републику Српску и организује се и спроводи у свим мјестима и на свим објектима који су изложени опасностима од избијања и ширења пожара.

У складу са Законом о заштити од пожара, Уредбом о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља или борави, односно ради већи број лица и другим законима, правилницима и стандардима Институт обавља сљедеће послове у области заштите од пожара:

– Израда елабората и планова заштите од пожара и експлозија (ЗОП-а)

– Израда општинских планова ЗОП-а

– Израда Прилога заштите од пожара и експлозија

– Заштита од пожара предузећа са планом ЗОП-а

– Оперативно-тактички план гашења пожара и спашавања лица и имовине

– Израда елабората зона опасности простора угрожених експлозивним смјешама гасова и пара, односно одређивање зона опасности на мјестима која су угрожена од настанка експлозивних смјеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивнх прашина, електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама), система за одвођење дима и топлоте и др.

– Преглед хидрантске мреже, уређаја и система за дојаву пожара, система за детекцију експлозивних гасова и пара, стационарних система за гашење пожара, преглед и испитивање противпаничне расвјете и противпожарних клапни.

– Правилник ЗОП-а

– Стручна мишљења из области

– Пројектовање система за детекцију опасних и експлозивних пара и гасова

– Инжењеринг

– Израда зона опасности ЗОП-а

– Атест – увјерење о контроли и усаглашености опреме и средстава за гашење пожара