Стручно оспособљавање возача моторних возила за превоз опасних материја и других лица која учествују у превозу опасних материја у Републици Српској је регулисано Законом о превозу опасних материја (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/08 и 117/11) и Правилником о стручном оспособљавању возача моторних возила за превоз опасних материја и других лица која учествују у превозу опасних материја (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/13).

ADR

Законом се уређују услови под којима се у Републици Српској превозе опасне материје и радње које су у вези с тим превозом (припремање материје за превоз, утовар и истовар и успутне манипулације), услови за амбалажу и возила, услови именовања савјетника за безбједност, те његова права и дужности, надлежности и услови за спровођење оспособљавања лица која учествују у превозу, надлежности органа у вези са тим превозом, као и надзор над спровођењем овог закона.

Одређивање услова и радњи који су у вези са превозом опасних материја, врши се примјеном Европског споразума о међународном друмском превозу опасних материја, (АДР), Правилника о међународном превозу опасних материја жељезницом (РИД), Европског споразума о међународном превозу опасних материја унутрашњим пловним путевима (АДН), акта Свјетског поштанског савеза (УПН) и Бечке конвенција о грађанској одговорности за нуклеарну штету. 

Опасне материје су:

а) класа 1        – Експлозивне материје и предмети:

разред 1. 1 – материје и предмети код којих постоји опасност од масовне

експлозије,

разред 1. 2 – материје и предмети  код којих постоји опасност од

„испаљивања“ али не масовне експлозије,

разред 1. 3 – материје и предмети  код којих постоји опасност од запаљења и мања експлозивна опасност или „испаљивање“, али не опасност од масовне експлозије,

разред 1. 4 – материје и предмети  који не представљају значајну

опасност,

разред 1. 5 – врло неосјетљиве материје код којих постоји опасност од

масовне експлозије,

разред 1. 6 – екстремно неосјетљиве материје код којих постоји опасност

од масовне експлозије,

б) класа 2        – Збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови растворени под притиском,

в) класа 3        – Запаљиве течности,

г) класа 4. 1    – Запаљиве чврсте материје,

д) класа 4. 2    – Материје склоне самопаљењу,

ђ) класа 4. 3    – Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове,

е) класа 5. 1    – Оксидирајуће материје,

ж) класа 5. 2   – Органски пероксиди, 

з) класа 6. 1    – Отрови,

и) класа 6. 2   – Загађујуће и заразне материје,

ј) класа 7         – Радиоактивне материје,

к) класа 8        – Корозивне (нагризајуће) материје,

л) класа 9        – Остале опасне материје. 

Институт је, у складу са овлашћењем за обављање стручног оспособљавања возача моторних возила којим се превозе опасне материје (АДР) издатим од стране Министарства унутрашњих послова у Влади Републике Српске, оспособљен и овлашћен за обављање послова стручног оспособљавања возача моторних возила којим се превозе опасне материје (АДР) и других лица која учествују у превозу опасних материја.