Уколико имате стечено високо образовање и то завршене студије најмање првог циклуса из области: природних наука, медицинских и здравствених наука, инжењерства и технологије или пољопривредних наука можете положити испит за савјетника за хемикалија, у складу са Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/13).

Савјетник за хемикалије је лице одговорно за правилно управљање хемикалијама код правног лица или предузетника који обавља дјелатности производње, промета, складиштења или употребе опасних хемикалија, хемијских производа, биоцида или средстава за заштиту биља, а које посједује увјерење за савјетника за хемикалије стечено у складу са овим правилником.

Полагање испита омогућава запошљавање у многим гранама привреде и индустрије (произвођачи и трговци средстава за хигијену, детерџената, боја и лакова, средстава за заштиту биља, базени, водоводи и др.), јер је у складу са Законом о хемикалијама прописана обавеза запошљавања савјетника за хемикалије у наведеним дјелатностима.

Јавна научноистраживачка установа “Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, као овлашћена институција од стране Министарства здравља и социјалне заштите организује полагање за савјетника за хемикалије.

Рок за пријаву је 25.9.2014. године. Полагање ће бити организовано 10.10.2014. године у просторијама ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.

Све додатне информације можете добити путем телефона: 051/218-318 и 051/218-322 или путем електронске поште: ekoinstitut@inecco.net.