Одговорно лице у постројењима, за која је према Закону о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске“, број 71/12) потребна еколошка дозвола, припрема и доноси план управљања отпадом, у складу са Законом о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/02 и 65/08).

8a

План управљања отпадом садржи: 

  • Документацију о отпаду који се продукује у предузећу, чији се поврат врши у предузећу или чије одлагање обавља предузеће (врста, састав и количина отпада),
  • Мјере које се предузимају ради спречавања продукције отпада, посебно када се ради о опасном отпаду,
  • Одвајање отпада, посебно опасног отпада од друге врсте отпада и од отпада који ће се поново користити,
  • Складиштење отпада на самој локацији, начин третмана и одлагања.

План се доставља надлежном органу за заштиту животне средине приликом подношења захтјева за издавање еколошке дозволе и саставни је дио Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

Планови за управљање отпадом предузећа, се ажурирају сваке три године или након промјене у раду постројења (члан 26. Закона о управљању отпадом).

Одговорно лице постројења, за која је по Закону о заштити животне средине потребна еколошка дозвола, мора одредити лице које ће вршити послове координирања управљања отпадом.

Координатор за отпад је, између осталог, дужан да организује спровођење плана за управљање отпадом, да предлаже мјере за побољшање превенције, поновног кориштења и рециклаже отпада, да прегледа усклађеност правних захтјева за управљање отпадом и извјештава одговорно лице о стању усклађености.

Одговорност координатора за отпад не смањује одговорност одговорног лица у постројењу произишле вршењем дјелатности управљања отпадом (члан 27. Закона о управљању отпадом).

Циљ управљања отпадом у предузећу је да се низом техничких поступака, организационих мјера и радњи, те планираних финансијских средстава створе услови за:

  • Спречавање продукције отпада у кругу предузећа, односно свођење продукције отпада на што мању мјеру сходно расположивој техници и опреми;
  • Одреди лице које ће бити стручно способно да врши координацију свих активности на управљању отпадом;
  • Едукацију запослених радника у погледу поступка према методама најрационалнијег кориштења постојећих постројења ради најмање продукције отпада, едукација у погледу прикупљања и одлагања отпада по утврђеним процедурама и на предвиђеним мјестима;
  • Сигурно одлагање отпада привремено у кругу предузећа, а трајно по процедури одвоза у складишне локације које испуњавају законом прописане услове;
  • Стварање корисних еколошких ефеката у радној и животној средини.

Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука израђује Планове за правна лица, како на подручју Републике Српске, тако и Федерације БиХ и посједује лиценцу за наведени посао од ресорних министарстава оба ентитета.