У оквиру пројекта „Активности за омогућавање правовременог дјеловања при имплементацији Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим материјама (POPs) у Босни и Херцеговини“, 11.09.2013. године на Влашићу је одржан први састанак радних група за израду инвентара.

На састанку су представљени први резултати прелиминарних инвентара: POPs пестицида, полихлорованих бифенила (PCB), полибромованих ретарданата (PBDEs) и перфлуороктан сулфоната (PFOS) и ненамјерне производње диоксина и фурана (PCDD/PCDF), те правни и институционални оквир, као и технички капацитети за процјену, мјерење, анализу, алтернативне и превентивне мјере, управљање, истраживање и развој.

Сврха пројекта је јачање капацитета и способности с циљем израде Националног плана имплементације који ће омогућити имплементацију Стокхолмске конвенције. Пројекат се финансира из средстава Глобалног фонда за животну средину (GEF) и трајаће 14 мјесеци. Имплементацијска јединица пројекта, Организација Уједињених нација за индустријски развој (UNIDO), путем међународног конкурса одабрала је Консултанта за израду пројекта – конзорцијум који чини компаније Енова из Сарајева те Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.

Састанак је окупио представнике институција свих нивоа власти, индустријског и приватног сектора, научноистраживачких установа и невладиних организација. Током састанка, учесници су имали прилику да се упознају са досадашњим активностима у вези израде инвентара. 

На састанку су, поред осталих, присуствовали представници Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.

На радионици, која ће бити одржана у Бањој Луци, представиће се детаљнији резултати инвентаризације дуготрајних загађујућих материја и процјене инфраструктуре и капацитета за управљање хемикалијама.