СТУДИЈА О ПОДРУЧЈИМА ПОДЛОЖНИМ ЕУТРОФИКАЦИЈИ И ОСЈЕТЉИВИМ НА НИТРАТЕ НА ПОДРУЧЈУ ФБИХ

Основни циљ израде студије јесте утврђивање осјетљивих и мање осјетљивих подручја с обзиром на еутрофикацију и оптерећеност нитратима. Сврха израде студије ће бити у остварењу наџора над стањем квалитета површинских и поџемних вода према важећем Закону о водама ФБиХ ради обезбјеђења нешкодљивог и несметаног кориштења вода. Као резлутанта израде студије очекује се заштита подручја за које се утврди да су подложна еутрофикацији односно осјетљива на нитрате у складу са важећим законским и подзаконским прописима ФБиХ.

У складу са чланом 65. Закона о водама (“Службене новине ФБиХ“, број 70/06) дефинисано је да су заштићена подручја и подручја подложна еутрофикацији односно подручја осјетљива на нитрате.

Студију је финансирао Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ.