Представници Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука су учествовали на Петој међународној научној конференцији „Савремени материјали 2012“, Бања Лука, од 05. до 07. јула 2012. године, организованој од стране Академије наука и умјетности Републике Српске. Циљ конференције је свеобухватно и мултидисциплинарно сагледавање актуелности у области савремених материјала и њихова примјена у науци, технологији и индустрији.

На скупу су представљена три рада аутора из Института и то: Хемијски лизинг као савремен модел у примјени хемикалија (аутори: Предраг Илић, Светлана Илић, Дубравка Аничић, Младен Аничић), Интегрални систем управљања отпадом, као један од предуслова за еколошко управљање отпадним материјалима (аутори: Предраг Илић, Светлана Илић, Дубравка Аничић, Зоран Јањуш) и Анализа резултата савојне чврстоће полипропилена пуњеног стакленим прахом (аутори: Зоран Јањуш, Александар Петровић, Александар Јововић,  Радица Прокић-Цветковић, Предраг Илић, Слободанка Павловић, Божидарка Арсеновић). Хемијски лизинг као савремен модел у примјени хемикалија (приказ сажетка рада) Хемијски лизинг као савремен модел одрживог управљања хемикалијама у привреди, у основи је настао на бази идеје чистије производње о спречавању загађења, умјесто отклањања посљедица загађења. Односи се на ефикасно управљање хемикалијама и има за циљ повећање ефикасног коришћења хемикалија уз смањење ризика од хемикалија и заштите људског здравља. Он побољшава економске и еколошке перформансе компанија учесница и побољшава њихов приступ новим тржиштима. Као савремен модел пословања оријентисан је на пружање услуге, који помјера фокус са повећања обима продаје хемикалија према приступу „додатне вредности“. Он омогућује управљање ризицима од хемикалија и има низ еколошких предности, као и економску корист за кориснике и произвођаче. Хемијски лизинг омогућава да се испуне обавезе из REACH директиве. Они се међусобно подржавају у развоју правила за дијељење трошкова и обезбјеђују да се са хемикалијама правилно рукује. Оба укључују неколико различитих фаза у ланцу снабдијевања. Циљ рада је приказати могућности примјене хемијског лизинга на нашем подручју, уз примјену чистије производње са циљем побољшања перформанси и смањења ризика за људе и животну средину, уз приказ значаја REACH директиве за адекватно управљање хемикалијама. Интегрални систем управљања отпадом као један од предуслова за еколошко управљање отпадним материјалима (приказ сажетка рада)  Деценијама се покушава осмислити адекватан систем управљања отпадом којим ће бити спријечено деградирање животне средине, али и самог човјека, тачније његовог здравља, као и радне средине. Циљ рада је приказати могућност примјене адекватног управљања отпадом на подручју Бање Луке, кроз приказ хијерархијских поставки, уз могућу примјену екотехнологија. Основни циљ је смањење отпада на мјесту настанка, а као посљедња алтернатива је одлагање отпада. Досадашња истраживања потврђују да је раст отпада је у корелацији са порастом животног стандарда и навика становништва, индустријским растом са повећаном производњом отпада укључујући и опасан отпад. Основни циљ треба да буде смањење количине отпада за одлагање, те да се исти збрине на еколошки прихватљив начин. Наведена проблематика је покренута седамдесетих година прошлог вијека када су у Европској унији донесене и прве законске одредбе у овој области. У задње три до четири деценије, осмишљено је више техничких и технолошких поступака за обраду различитих врста отпада који су интегрални дијелови система управљања отпадом на нивоу појединих области, градова или регија, кроз концепт “Интегралног система управљања отпадом“. Анализа резултата савојне чврстоће полипропилена пуњеног стакленим прахом (приказ сажетка рада) У раду су обрађени резултати испитивања савојне чврстоће полипропилена пуњеног стакленим прахом, и више пута прерађиваног. Испитиване су стандардне епрувете, направљене од основног материјала – полипропилена и уз додатак 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% и 30% стакленог праха гранулације мање од 0,5 mm, кроз шест циклуса прераде. Измјерене вриједности дале су могућност формирања образаца промјене савојне чврстоће посматраног материјала са различитим садржајем страног тијела, кроз циклусе прераде, што може помоћи у даљим истраживањима и анализама. На Петој међународној научној конференцији под називом „Савремени материјали“, истакнути домаћи и страни научници презентовали су 122 рада. Радови о савременим материјалима биће објављени у зборнику и истоименом међународном часопису (Contemporary Materials). „Презентације су изазвале велико интересовање и подстакле учеснике из различитих области да отворе нова питања и теме за будућа заједничка мултидисциплинарна истраживања“, наводи се у саопштењу из Академије наука и умјетности Републике Српске. Присуство научника из САД, Швајцарске, Чешке, Јапана, Србије, Црне Горе, Хрватске, Велике Британије и Грчке отворило је нове могућности за покретање међународних пројеката и аплицирање према европским и свјетским фондовима за научна истраживања.