Институт заштите, екологије и информатике Бања Лука организује научно – стручни скуп са међународним учешћем „Савремене технологије за одрживи развој градова“.
Научно – стручни скуп ће се одржати у Бањој Луци 14-15. новембра 2008., под покровитељством Министарства науке и технологије РС.

ТЕМА СКУПА

Загађење животне средине постаје све већи проблем у изградњи градова због високе концентрације људи и њихових активности за које је потребно обезбиједити одговарајући физички оквир и инфраструктуру. Да би данашњи и градови будућности били одрживи, потребно је да обезбиједити минималне негативне утицаје на природну животну средину. Одрживи развој подразумијева да се природни ресурси не троше брже него што се могу обновити, односно да се животна средина не загађује материјама више него што их природа може разградити и асимиловати.

Људско друштво је еволуирало у претежно урбану културу гдје су сигурност, ефикасност, угодност и здравствена заштита примарни услови благостања. Док изградња ових инфраструктура доводи до оштећења животне средине, наша неспособност да их обезбиједимо доводи не само до еколошке штете већ и до социјалне катастрофе. Изградња је испреплетана са екосистемима. Потребан је осавремењен приступ ресурсима простора, енергије и материјала природе.
Једино одрживим развојем градова, који се темељи на примјени савремених технологија њиховог функционисања, омогућиће се превенција и санација деградације урбане средине и успоставити интегрални систем еколошких димензија здравих градова у концепту одрживог развоја. Одрживи градови теже интегралном квалитету, што укључује економске, просторне, културне, социјалне и особине животне средине у најширем смислу.

ЦИЉ СКУПА

Свако друштво које жели постићи напредак путем одрживог развоја мора подстицати јачање науке, технологија и иновација. Крајем 2007. године у Паризу је одржан министарски округли сто „Наука и одрживи развој“ у склопу 34. опште Скупштине UNESCO-а, којим је предсједавао генерални секретар UNESCO-а, Коићиро Мацура. На крају засједања донесени су закључци и издато саопштење о важности примјене наука и технологија у одрживом развоју.
Циљ научно-стручног скупа „Савремене технологије за одрживи развој градова“ је да понуди осавремењено схватање да изградња и функционисање градова обухвата све природне системе са којима долази у међузависност, а не само бригу о саобраћајној ефикасности, структури и материјалу. Само рационална употреба природних извора и одговорно управљање изграђеном средином базирано на еколошким принципима може допринијети очувању ријетких природних извора, смањењу енергетске потрошње и повећању квалитета урбане, а тиме и животне средине.
Са планираним темама, учесници из различитих области дјеловања понудиће потребна домаћа и свјетска искуства у примјени савремених технологија у области планирања и изградње градова, њиховој енергетској ефикасности, проблемима саобраћаја, воде, загађења ваздуха, буке, зрачењима, отпаду, биодиверзитету и осталим присутним еколошким ризицима у урбаној средини.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

• Природни ресурси и одрживи развој
• Савремени еколошки проблеми и одрживи развој
• Улога науке, технологије и иновација у рјешавању савремених еколошких проблема на путу ка одрживом развоју градова
• Информационе технологије за одрживи развој развој градова
• Савремене технологије и здравље становништва
• Савремене технологије и проблем буке у градовима
• Савремене технологије и проблем загађења ваздуха у градовима
• Савремене технологије и климатске промјене
• Савремене технологије и квалитет вода
• Савремене технологије и рјешавање проблема отпада у градовима
• Савремене технологије и очувања биодиверзитета у градовима
• Савремене технологије у енергетици
• Савремене технологије и пољопривреда
• Савремене технологије у индустрији
• Савремене технологије и саобраћај
• Савремене екоремедијационе технологије
• Еколошко урбано право и економија
Позивају се сви научни и стручни радници да својим саопштењима и досадашњим искуствима и истраживањима у активном учешћу у раду Скупа допринесу успјешној размјени сазнања и искустава из области савремених технологија за одрживи развој градова.
Пријаву учешћа доставити поштом, факсом или електронском поштом до 30.09.2008. године.
Комплетан рад написан према упутству који ће еКапија.ба посебно објавити доставити ел. поштом или на CD-у, најкасније до 20.10.2008. године.