Савјетник за хемикалије је лице ангажовано од стране снабдјевача које има одговарајућу стручну спрему и посебна знања у вези са врстом и обимом послова са опасним хемикалијама у правном лицу, односно знање потребно за правилну примјену закона и прописа донијетих на основу њих и које ће континуално надограђивати своја знања из области безбједног управљања хемикалијама и биоцидима, у циљу минимизације штетног ефекта хемикалија по здравље људи и животну средину.

Савјетник за хемикалије је лице одговорно за правилно управљање хемикалијама код правног лица или предузетника који обавља дјелатности производње, промета, складиштења или употребе опасних хемикалија, хемијских производа, биоцида или средстава за заштиту биља, а које посједује увјерење за савјетника за хемикалије стечено у складу са Правилником о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13).

Ко може бити савјетник за хемикалије?

Савјетник за хемикалије мора да има стечено високо образовање, и то завршене студије најмање првог циклуса из области природних наука, медицинских и здравствених наука, инжењерства и технологије или пољопривредних наука.

Лице са завршеним студијама из области машинског инжењерства може обављати послове савјетника за хемикалије код правног лица или предузетника који за потребе припреме и дезинфекције воде за пиће користе опасне хемикалије у боцама под притиском, као и лица која врше промет наведеним хемикалијама.

Савјетник за хемикалије не може бити лице са завршеним студијама из области математике, рачунарских и информационих наука, физичких наука, архитектуре, грађевинарства, електротехнике, електронике и информационог инжењерства.

Ко организује испит за савјетника за хемикалије?

У складу са одредбама Закона о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) Министарство здравља и социјалне заштите је именовало ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, за организовање испита за савјетника за хемикалије.

Како правним лицима која ангажују савјетника за хемикалије може да помогне знање које има савјетник?

Након положеног испита саветник за хемикалије може да помогне:

  • при изради документације за упис хемикалија у Регистар хемикалија (Досије о хемикалији);
  • у примјени одредби које се односе на класификацију, паковање, обиљежавање и оглашавање хемикалија;
  • у изради безбједносно-техничког листа за хемикалију која се ставља у промет;
  • спроводи процедуре потребне у вези увоза и извоза одређених опасних хемикалија;
  • информише и сарађује на примјени забрана и ограничења производње, стављања у промет и коришћења одређених опасних хемикалија, као и осталих одредби дефинисаних Законом о хемикалијама,
  • при достављању основних података за упис биоцидног производа у Привремену листу;
  • у припреми техничког досијеа за биоцидни производ,
  • у примјени одредби које се односе на класификацију, обиљежавање и оглашавање биоцидних производа;
  • при спровођењу обавеза безбједног руковања односно складиштења биоцидног производа као и обавезе вођења евиденције;
  • у спровођењу осталих одредби Закона о хемикалијама и Закона о биоцидима.