Влада Републике Српске је усвојила 03. маја 2012. године, на 64. сједници у Бањој Луци, Нацрт стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, са Акционим планом.

Задатак Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012–2016. године јесте да пружи оквир дјеловања, са приједлогом мјера унапређења научног и технолошког система Републике Српске, с циљем свеопштег развоја Републике, који ће постепено, али трајно смањивати слабости и уклањати пријетње с једне, те развијати предности и користити се могућностима, с друге стране.

Визија новог научно-истраживачко-развојног система Републике Српске, који се предлаже у овој стратегији, заснива се на:

– друштвеном и политичком консензусу о неопходности изградње друштва и економије засноване на знању;

– препознавању науке и технолошког развоја као стратешких вриједности за Републику;

– систему високог образовања који ствара оспособљене, креативне и мотивисане појединце и који дјелује као генератор нових научних сазнања;

– одговарајућем и трајном финансијском улагању у развој научноистраживачког и истраживачкоразвојног система;

– промоцији иновативности која би била конкурентна у регионалним и европским размјерама;

– одговорности научника и научноистраживачких организација за укупни друштвено-економски развој и активном учествовању у доношењу значајних одлука;

– законском оквиру и нормама понашања у складу са развојним плановима и захтјевима ЕУ.

Циљ Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012–2016. године јесте изградња таквог система истраживања и развоја који ће обезбиједити, мобилисати и дугорочно подстицајно дјеловати на све научноистраживачке потенцијале, људске, организационе и материјалне, у стварању и примјени нових знања и технолошких рјешења, у осигурању одрживог развоја, благостања, друштвене и економске стабилности и савременог цивилизацијског развоја Републике Српске.

Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука је Владин партнер у реализацији заједничких програма, едукацији и провођењу реформи. Одговорно извршава све задатке који су утврђени његовом мисијом, јер је Институт током година стекао повјерење свих субјеката у привреди и управи, као професионално одговорна те стручно и научно компетентна институција. У склопу научних програма Институт је потврдио висок професионални ниво у припреми, вођењу и реализацији научноистраживачких и стручних пројеката у области заштите животне средине, заштите и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења, суфинансираних од Министарства науке и технологије Владе РС.

Успјешно провођење реформи, повећање нивоа знања и информисаности стручне, научне, пословне и цјелокупне јавности важан је задатак Института, који ће се, више него досада, реализовати кроз различите облике и нивое едукације и кроз издавање стручних публикација намијењених разним циљним групама, у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Српске.