Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, је успјешно завршен 06. априла 2012. године. Одржан је у Конференцијској сали Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, у организацији Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука.

Циљ семинара је био упознавање са законским прописима из области опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), заштитом од штетног дјеловања хемикалија, те стицање знања о заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије, као и обавезама правних субјеката које су предмет инспекцијских органа и сл.

Семинар је био намијењен правним и физичким лицима (одговорним лицима/савјетницима и радницима) која се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), здравствено-санитарним инспекторима, еколошким и пољопривредним инспекторима и другим заинтересованим.

Наведена едукација се спроводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 08/11 и 13/12).

Како су Министарство здравља и социјалне заштите и Инспекторат Републике Српске у току имплементације Закона о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и Закона о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) уочили одређене проблеме код правних субјеката који се баве производњом, складиштењем и продајом опасних хемикалија и производа код достављања потребне документације за упис хемикалија и биоцида у Интегрални инвентар хемикалија, као и недостатке у садржају докумената, у дијелу који се односи на класификацију и обиљежавање, те израду Безбједносно-техничког листа, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, је прихватио сугестију Министарства да се одржи наведени семинар за одговорна лица и раднике који нису били обухваћени претходним семинарима, касније су регистровани или је дошло до промјене одговорног лица.

Семинар је у потпуности испунио своја очекивања и на њему су обрађене сљедеће теме: Имплементација законске регулативе у Републици Српској из области хемикалија и производа, са освртом на класификацију и обиљежавање, Процјена безбједности производа и улога Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука у области управљања хемикалијама у Републици Српској, Интегрални инвентар хемикалија, Безбједносно-технички лист, Превоз опасних материја, новине из угла примјене Закона о хемикалијама и Регистрација пестицида-актуелна и будућа пракса.

Одржани семинар се спроводи у складу са Стратегијом хемијске безбједности Републике Српске и Законом о хемикалијама, којима је прописана и обавеза стицања знања о заштити од опасних хемикалија кроз процес континуиране едукације – стручног оспособљавања за рад са опасним хемикалијама и производима који их садрже (средства за заштиту биља и биоциди) који путем семинара за одговорна лица и раднике организује Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт, Бања Лука у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите.