У оквиру пројекта „Околински прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама (POPs) у индустријском сектору и сектору управљања опасним отпадом“, канцеларија UNDP Босна и Херцеговина, уз финансијску подршку Владе Шведске, имплементира активности изградње капацитета за лабораторијски мониторинг дуготрајних органских загађујућих супстанци (POPs и uPOPs).

У склопу пројекта, одабране су двије лабораторије (ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука и Федерални завод за агропедологију) које су биле укључене у обуку.

Имплементација ове компоненте имало је за циљ пружити подршку одабраним лабораторијама у стручној обуци особља, идентификацији потребне опреме, те надзору узорковања и анализе POPs супстанци.

Циклус обука је укључио узорковање земљишта/седимента/воде и ваздуха; анализу квалитета земљишта/седимента/воде и ваздуха и узорковање емисија у ваздух за PCDD/F и PCB на димњаку.

Прва обука за узорковање квалитета земљишта/седимента/воде и ваздуха је одржана у Тузли 5-7. 12. 2023.

Други циклус обуке је организован у периоду 12-14. 02. 2024. у лабораторији ЈНУ Института за заштиту и екологију Републике Српске у Бањој Луци.

Трећи циклус обука је организован у периоду 27-28. 02. 2024. Теоретски дио обуке је одржан у ЈНУ Институту за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, док је практични дио обуке одржан у ЕФТ – Рудник и термоелектрана Станари д.о.о.